Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Defence Innovation Challenge

Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Defence Innovation Challenge

 1. Έκαστος συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν από την εγγραφή στο Διαγωνισμό και υποβολή της πρότασής του.
 2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του Διαγωνισμού και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.
 3. Στο Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει:
  Κάθε φυσικό πρόσωπο Ελληνικής Υπηκοότητας, άνω των 18 ετών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων, που είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και αποτελεί:
  • Εν ενεργεία μόνιμο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Επιστημονικό προσωπικό/φοιτητές των ανωτάτων ακαδημαϊκών(ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ) ιδρυμάτων και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας.
  • Προσωπικό μικρών, μεσαίων και νεοφυών (start–up) επιχειρήσεων που έχουν έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητα στο χώρο της τεχνολογίας και της καινοτομίας.
  • Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.
  • Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας με δραστηριότητα στην τεχνολογία και την καινοτομία.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό ατομικά ή ομαδικά, με μία ή περισσότερες προτάσεις, οι οποίες να εντάσσονται σε μία από τις Θεματικές Ενότητες του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής θα πρέπει να δηλώνεται ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί τον συντονιστή της πρότασης και τον υπεύθυνο επικοινωνίας με το Διοργανωτή. Μετά τη λήξη της διορίας υποβολής των προτάσεων, δεν επιτρέπεται η προσθήκη επιπλέον ατόμων στην πρόταση, ούτε η μετατροπή της συμμετοχής από ατομική σε ομαδική.
 5. Οι προτάσεις συντάσσονται στα Ελληνικά και υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
 6. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεών τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.
 7. Ο Διοργανωτής δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια παραμονής, κλπ.) για τη διασταύρωση ή ταυτοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει, διατηρεί δε το δικαίωμα απόρριψης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.
 8. Προτάσεις οι οποίες περιέχουν παράνομο ή ανήθικο περιεχόμενο αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. Αποκλείονται επίσης προτάσεις που δεν σχετίζονται με κάποια από τις θεματικές ενότητες του Διαγωνισμού.
 9. Στον Διαγωνισμό δε δύνανται να συμμετάσχουν όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων είτε ως μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, είτε ως εισηγητές της Επιτροπής Αξιολόγησης, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς μέχρι 2ου βαθμού αυτών.
 10. Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, δεν θα επιστρέφεται στους συμμετέχοντες.
 11. Με την κατάθεση της πρότασής του, κάθε συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι η πρόταση που καταθέτει στο Διαγωνισμό:
  • Υποβάλλεται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού.
  • Έχει παραχθεί από τον ίδιο (ή την ομάδα της οποίας είναι συντονιστής).
  • Δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα  οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, αλλά ότι είναι δικαιούχος ή/και ότι έχει αποκτήσει νομίμως τα πάσης φύσεως δικαιώματα, όπως ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και όλες τις νόμιμες άδειες που συνδέονται ή χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της.
 1. Έκαστος συμμετέχων αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση τυχόν προβληθεί κατά του Διοργανωτή από τρίτους και απαλλάσσει το Διοργανωτή, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους του, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, κάθε είδους έξοδα και δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέλθουν από παραβιάσεις των όρων του Διαγωνισμού ή δικαιωμάτων τρίτων, όπως, ενδεικτικά, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 2. Έκαστος συμμετέχων φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι του Διοργανωτή και παντός τρίτου για την πρόταση που υποβάλλει και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.
 3. Ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, να τροποποιήσει τους όρους του Διαγωνισμού ή να αναβάλει τη διαδικασία σε κάθε φάση της ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, προβαίνοντας εκ των υστέρων σε σχετικές ανακοινώσεις στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΘΑ και χωρίς ευθύνη του έναντι των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ή οιουδήποτε τρίτου.

Βραβεία

 1. Τα βραβεία του 1ου Διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας των ΕΔ θα είναι σε δύο (2) επίπεδα:

  Χρηματικά έπαθλα

Το σύνολο των χρηματικών επάθλων ορίζεται στις 18.000 €, και θα διανεμηθεί ως εξής:

 • Η πρόταση που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία θα λάβει ως έπαθλο 7.000 €.
 • Η πρόταση με τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία θα λάβει ως έπαθλο 5.000€.
 • Η πρόταση με τη τρίτη υψηλότερη βαθμολογία θα λάβει ως έπαθλο 3.500€.
 • Η πρόταση και η ομάδα που θα διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό αποκλειστικά στο ηλικιακό όριο 18-23, θα βραβευτεί με το βραβείο νεανικής καινοτομίας και θα λάβει ως έπαθλο 2.500€.

  Ηθικές αμοιβές
 • Οι δέκα (10) προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία θα παρουσιαστούν και θα βραβευτούν με απονομή αναμνηστικού διπλώματος από τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ), παρουσία εκπροσώπων του ΥΠΕΘΑ, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ) και της Ακαδημαϊκής – Ερευνητικής Κοινότητας. Η βράβευση και η παρουσίαση θα γίνουν κατά τη διάρκεια συνεδρίου καινοτομίας, το οποίο θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. 
 • Επιπλέον, το ΥΠΕΘΑ δεσμεύεται για την κατά προτεραιότητα εξέταση των προτάσεων αυτών, καθώς και για την εξέταση χρηματοδότησης της περαιτέρω ανάπτυξής τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.
 1. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα στοιχεία των νικητών στις επίσημες ιστοσελίδες του ΥΠΕΘΑ και των φορέων του, καθώς και σε δελτία τύπου, έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής.
 2. Σε περίπτωση βράβευσης ομαδικής συμμετοχής, το βραβείο θα παραλαμβάνεται από τον ορισθέντα συντονιστή/εκπρόσωπο της ομάδας.
 3. Ο Διοργανωτής παρέχει την συγκατάθεσή του προς τους δέκα (10) νικητές του Διαγωνισμού για χρήση του επίσημου logo του Διαγωνισμού για την επικοινωνία/ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής τους υπό τους παρακάτω όρους:
  • Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον Διοργανωτή.
  • Τo logo μπορεί να χρησιμοποιείται από τους δέκα (10) νικητές αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία τους, που θα αφορά την βράβευσή τους στον Διαγωνισμό. Οι νικητές δε θα αποκτούν άλλο δικαίωμα πέραν του συγκεκριμένου δικαιώματος χρήσης και για το συγκεκριμένο σκοπό.
  • Οι δέκα (10) νικητές δηλώνουν ρητά ότι θα διαφυλάξουν την επικοινωνία στο πλαίσιο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους από κάθε προσβλητικό́, ακατάλληλο, υβριστικό, άσεμνο ή άσχετο με τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού περιεχόμενο, καθώς και από κάθε απειλητικό, συκοφαντικό, ανακριβές, παραπλανητικό, μεροληπτικό, ανήθικο, απρεπή, με σεξουαλικό ή πορνογραφικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο που να προωθεί διακρίσεις (φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσδιορισμού, κ.λπ.), καθώς και από κάθε άλλο περιεχόμενο το οποίο θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη, το προφίλ, τις αρχές και τις αξίες του Διοργανωτή.

Προσωπικά Δεδομένα

 1. Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής δύναται να συλλέγει, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, όπως στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας τους, τα οποία είναι απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας και μόνο στο βαθμό που οι ίδιοι τα γνωστοποιούν. Ο Διοργανωτής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ν.4624/19 “ΓΚΠΔ – GDPR”) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση του.
 2. Ο Διοργανωτής δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό και την ενημέρωσή τους για ζητήματα που σχετίζονται με αυτόν, καθώς και για την τυχόν υποβολή προτάσεων συνεργασίας προς αυτούς.
 3. Σε περίπτωση «ομαδικής συμμετοχής», ο συντονιστής της πρότασης δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη εντολή και εξουσιοδότηση εκάστου εκ των μελών της ομάδας, για να παράσχει στο Διοργανωτή τη ρητή συγκατάθεσή τους αναφορικά με την ως άνω καταχώρηση, επεξεργασία και δημοσίευση των στοιχείων τους για το σκοπό του Διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, την οποία και θα θέσει στη διάθεση του Διοργανωτή οποτεδήποτε του ζητηθεί.
 4. Ο Διοργανωτής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μετά την ολοκλήρωση αυτού για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 5. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν για την καταχώρηση των προσωπικών τους στοιχείων, της σύνοψης–υλικού προς δημοσίευση, καθώς επίσης και του σύντομου βιογραφικού των προκριθέντων στη Φάση, IV σε σχετικό αρχείο που θα τηρείται με μέριμνα του Διοργανωτή. Επιπρόσθετα, ενημερώθηκαν για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, από το Διοργανωτή ή/και από τρίτα μέρη που συνεργάζονται με αυτόν για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτού, καθώς και τη δημοσιοποίηση αυτών σε περίπτωση που προκριθούν στη Φάση  IV στις επίσημες ιστοσελίδες του ΥΠΕΘΑ και των φορέων του, καθώς και σε δελτία τύπου ή καταχωρήσεις έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής. Επίσης, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συναινούν στη δημοσιοποίηση τυχόν φωτογραφιών τους ή υλικού βιντεοσκόπησης, σε περίπτωση βράβευσής τους ή συμμετοχής τους σε κλήρωση, στις επίσημες ιστοσελίδες του ΥΠΕΘΑ και των φορέων του, σε δελτία τύπου ή καταχωρήσεις έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής, καθώς και σε διαφημιστικές προβολές για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Επίλυση Διαφορών

 1. Ο Διαγωνισμός και οι όροι του Διαγωνισμού διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται  από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε, προκύπτουσα από τον Διαγωνισμό, διαφορά μεταξύ του Διοργανωτή και των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, αφού προηγουμένως καταβληθεί από τα μέρη προσπάθεια φιλικής επίλυσής της με βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις ισχύουσες πρακτικές.