Προκήρυξη Διαγωνισμού Καινοτομίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

1. Εισαγωγή

1.1 Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) –εφεξής «Διοργανωτής»– διοργανώνει τον 1ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας –εφεξής «Διαγωνισμός»– με στόχο να κινητοποιήσει τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας αναδεικνύοντας νέες, πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες/προτάσεις βασισμένες στις νέες τεχνολογίες, οι οποίες να αναδεικνύουν την καινοτομία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον Τομέα της Άμυνας, στηρίζοντας τόσο τις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) όσο και την Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία (ΕΑΒΙ).

1.2 Ο Διαγωνισμός αποσκοπεί στην ανάδειξη, προβολή και επιβράβευση καινοτόμων ιδεών που μπορεί να προέρχονται τόσο από μεμονωμένα άτομα όσο και από ομάδες νέων επιστημόνων/ερευνητών, επιστημονικού προσωπικού και φοιτητών των Ερευνητικών Κέντρων, ΑΕΙ, ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ της χώρας, εν ενεργεία στελεχών των ΕΔ, καθώς και επαγγελματιών εργαζομένων σε μικρομεσαίες και νεοφυείς (start-up) επιχειρήσεις, οι οποίοι θεωρούν ότι οι καινοτόμες ιδέες τους μπορούν να αποτελέσουν πολλαπλασιαστή ισχύος για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας. Επιπρόσθετα, στόχος του Διαγωνισμού αποτελεί η ώσμωση μεταξύ της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας και λοιπών ερευνητών μέσω της επικοινωνίας, της εύρεσης κοινών σημείων ενδιαφέροντος, καθώς και της ανταλλαγής και σύνθεσης ιδεών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

1.3 Αναλυτικές πληροφορίες για τον Διαγωνισμό παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο “https://defenceinnovation.gr”.

2. Θέμα Διαγωνισμού

2.1 Το θέμα του Διαγωνισμού είναι: «Καινοτομώντας στην Επίγνωση της Επιχειρησιακής Κατάστασης (Situational Awareness Innovation)».

2.2 Η επίγνωση της επιχειρησιακής κατάστασης τόσο για τις φίλιες όσο και για τις εχθρικές δυνάμεις, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους για την επιτυχή διεξαγωγή μιας στρατιωτικής επιχείρησης και οι τρέχουσες πρακτικές με τις οποίες αυτή επιτυγχάνεται μπορούν να βελτιωθούν με ιδέες και λύσεις που ανήκουν σε ένα μεγάλο φάσμα ερευνητικών περιοχών (π.χ. λογισμικό, αισθητήρες, συστήματα παρακολούθησης, πρωτόκολλα επικοινωνιών, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, επιχειρησιακών μονάδων και συστημάτων, ασφάλεια διακίνησης πληροφοριών, κ.ά.). Έτσι, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Διαγωνισμού αυτού δε θα υπάρχει περιορισμός εντός κάποιας συγκεκριμένης ερευνητικής περιοχής, προκειμένου να προσελκυστούν όσο το δυνατόν περισσότερες συμμετοχές και να εκφραστούν όσο το δυνατόν περισσότερες καινοτόμες ιδέες.

3. Θεματικές Ενότητες

3.1 Έχοντας μία ευρύτερη προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις προτάσεις για το Διαγωνισμό, οι θεματικές ενότητες –στις οποίες μπορεί να ενταχθεί κάθε πρόταση– χωρίζονται, όχι στη βάση της ερευνητικής περιοχής, αλλά στη βάση του πεδίου εφαρμογής τους στις επιχειρήσεις. Έτσι, ορίζονται οι κάτωθι θεματικές ενότητες:

α. Τακτικό Επίπεδο. Στο επίπεδο αυτό, ουσιαστικά, σχεδιάζονται και εκτελούνται τακτικές στρατιωτικές ενέργειες, προς επίτευξη στρατιωτικών αντικειμενικών σκοπών, από τακτικούς Σχηματισμούς, Συγκροτήματα και Μονάδες. Δηλαδή λαμβάνουν χώρα ο αγώνας και οι εμπλοκές μεταξύ των αντιτιθεμένων δυνάμεων που απαρτίζουν μια ευρεία επιχείρηση. Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται προτάσεις καινοτομίας, οι οποίες στοχεύουν σε επίπεδο μονάδας ή συστήματος, όπως π.χ. σύστημα βελτιστοποίησης βολής ενός βλήματος, μέθοδος παρακολούθησης βλαβών σε ένα πλοίο, αντίμετρα ιπτάμενων μέσων, μέθοδοι παρακολούθησης/ασφάλειας μονάδας, μέθοδος παρακολούθησης της υγείας του προσωπικού κατά τη μάχη, κτλ.

β. Επιχειρησιακό Επίπεδο. Το επιχειρησιακό επίπεδο είναι το επίπεδο πολέμου στο οποίο σχεδιάζονται οι ευρείες επιχειρήσεις (συνδυάζοντας ένα σύνολο στρατιωτικών ενεργειών). Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται προτάσεις καινοτομίας που αφορούν τη σχεδίαση, οργάνωση, ενοποίηση και διεξαγωγή επιχειρήσεων, π.χ. σύστημα ανίχνευσης Υ/Β, λογισμικό κρυπτογράφησης επικοινωνιών, λογισμικό για διεξαγωγή κυβερνοπολέμου, μέθοδος διαχείρισης απωλειών υγείας, σύστημα επιτήρησης θαλάσσιας περιοχής, λογισμικό εφαρμογής θεωρίας παιγνίων, κτλ.

γ. Στρατηγικό Επίπεδο. Στο επίπεδο αυτό διαμορφώνεται η στρατιωτική στρατηγική που είναι συστατικό της υψηλής στρατηγικής. Διαμορφώνεται δηλαδή ο τρόπος της ανάπτυξης και της εμπλοκής των ΕΔ προκειμένου να επιτευχθούν οι  Εθνικοί αντικειμενικοί σκοποί. Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται προτάσεις καινοτομίας που αφορούν την προετοιμασία και τον σχεδιασμό επιχειρήσεων, π.χ. σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, σύστημα παρακολούθησης μεταναστευτικών ροών, λογισμικό λήψης αποφάσεων, κτλ.

Στις παραπάνω θεματικές ενότητες, οι προτάσεις μπορεί να αφορούν τόσο το φυσικό επιχειρησιακό πεδίο (physical domain), το οποίο συνίσταται από το περιβάλλον, τα μέσα, τα φυσικά αντικείμενα, τις φυσικές δράσεις και τα αποτελέσματα στην περιοχή των επιχειρήσεων (ξηρά, θάλασσα, αέρας και διάστημα), όσο και τον κυβερνοχώρο (cybernetic domain), ο οποίος περιλαμβάνει τα συστήματα Διοικήσεως και Ελέγχου στην περιοχή των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητάς τους να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να διανέμουν πληροφορίες, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρες αποφάσεις, καθώς επίσης και να διευθύνουν και να ελέγχουν τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που διεξάγονται εντός του κυβερνοχώρου εστιάζονται στην απαγόρευση, στη διακοπή ή καθυστέρηση συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών από τον αντίπαλο, στην επίτευξη παραπλάνησης και στην προσβολή των μέσων διοικήσεως και ελέγχου του αντιπάλου.

3.2 Κάθε πρόταση καινοτομίας ανά θεματική ενότητα δύναται να ενταχθεί στις κάτωθι κατηγορίες ενδιαφέροντος:

α. Τηλεπικοινωνίες 

β. Ασφάλεια σε φυσικό και ψηφιακό επίπεδο

γ. Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (Software Development)

δ. Ανάπτυξη και υλοποίηση τεχνικού εξοπλισμού (Hardware Development)

ε. Αμυντικά Συστήματα. 

Οι παραπάνω κατηγορίες ενδιαφέροντος και θεματικές ενότητες μπορούν να αναφέρονται στους τομείς της ξηράς, της θάλασσας, του αέρα και του διαστήματος, είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά. 

3.3 Σε κάθε περίπτωση, με βάση τις προτάσεις που θα κατατεθούν, ο Διοργανωτής θα συστήσει κατάλληλες επιτροπές εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγησή τους. Δεδομένου ότι προτάσεις στην ίδια θεματική περιοχή μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικά ερευνητικά πεδία, οι επιτροπές θα στελεχώνονται με κατάλληλο προσωπικό με εμπειρία τόσο σε ακαδημαϊκό/ερευνητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο τεχνολογικής εφαρμογής και διεξαγωγής επιχειρήσεων.

4. Βραβεία

4.1 Τα βραβεία του 1ου Διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας των ΕΔ θα είναι σε δύο (2) επίπεδα:

α. Χρηματικά έπαθλα

Το σύνολο των χρηματικών επάθλων ορίζεται στις 18.000 € και θα διανεμηθεί ως εξής:

(1) Η πρόταση που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία θα λάβει ως έπαθλο 7.000 €.

(2) Η πρόταση με τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία θα λάβει ως έπαθλο 5.000€.

(3) Η πρόταση με τη τρίτη υψηλότερη βαθμολογία θα λάβει ως έπαθλο 3.500€.

(4) Η πρόταση που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία και θα κατατεθεί από ομάδα που θα στελεχώνεται αποκλειστικά από ανθρώπινο δυναμικό στο ηλικιακό όριο 18 έως 23 ετών, θα βραβευτεί με το βραβείο νεανικής καινοτομίας και θα λάβει ως έπαθλο 2.500€.

β. Ηθικές αμοιβές

(1) Οι δέκα (10) προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία θα παρουσιαστούν και θα βραβευτούν με απονομή αναμνηστικού διπλώματος από τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ), παρουσία εκπροσώπων του ΥΠΕΘΑ, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ) και της Ακαδημαϊκής – Ερευνητικής Κοινότητας. Η βράβευση και η παρουσίαση θα γίνουν κατά τη διάρκεια συνεδρίου καινοτομίας, το οποίο θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. 

(2) Επιπλέον, το ΥΠΕΘΑ προτίθεται να εξετάσει κατά προτεραιότητα τις προτάσεις αυτές, καθώς και τη χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξής τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.

4.2 Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα στοιχεία των νικητών στις επίσημες ιστοσελίδες του ΥΠΕΘΑ και των φορέων του, καθώς και σε δελτία τύπου, έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής.

4.3 Σε περίπτωση βράβευσης ομαδικής συμμετοχής, το βραβείο θα παραλαμβάνεται από τον ορισθέντα συντονιστή/εκπρόσωπο της ομάδας (βλ. κατωτέρω παράγραφο 7.4).

4.4 Ο Διοργανωτής παρέχει την συγκατάθεσή του προς τους δέκα (10) νικητές του Διαγωνισμού για χρήση του επίσημου logo του Διαγωνισμού για την επικοινωνία/ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής τους υπό τους παρακάτω όρους:

α. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον Διοργανωτή.

β. Τo logo μπορεί να χρησιμοποιείται από τους δέκα (10) νικητές αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία τους, που θα αφορά την βράβευσή τους στον Διαγωνισμό. Οι νικητές δε θα αποκτούν άλλο δικαίωμα πέραν του συγκεκριμένου δικαιώματος χρήσης και για τον συγκεκριμένο σκοπό.

γ. Οι δέκα (10) νικητές δηλώνουν ρητά ότι θα διαφυλάξουν την επικοινωνία στο πλαίσιο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους από κάθε προσβλητικό́, ακατάλληλο, υβριστικό, άσεμνο ή άσχετο με τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού περιεχόμενο, καθώς και από κάθε απειλητικό, συκοφαντικό, ανακριβές, παραπλανητικό, μεροληπτικό, ανήθικο, απρεπή, με σεξουαλικό ή πορνογραφικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο που να προωθεί διακρίσεις (φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσδιορισμού, κ.λπ.), καθώς και από κάθε άλλο περιεχόμενο το οποίο θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη, το προφίλ, τις αρχές και τις αξίες του Διοργανωτή.

5. Διαδικασία Διαγωνισμού

Φάση Ι

5.1 Η φάση Ι του Διαγωνισμού περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

α. Ο υποψήφιος ή ο συντονιστής της πρότασης (βλ. παράγραφο 7.4) συμπληρώνει και αποστέλλει την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής/συμμετοχής στον Διαγωνισμό με τα προσωπικά στοιχεία του και την πρόταση συμμετοχής του [βλ. παράγραφο 5.1(2)]. Στην περίπτωση όπου σε μία πρόταση συμμετέχουν πάνω από ένα φυσικά πρόσωπα, τότε καταχωρούνται ως μέλη της ομάδας στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής. Για κάθε πρόταση καινοτομίας πρέπει να σταλεί ξεχωριστή πρόταση συμμετοχής, ακόμα και αν οι συμμετέχοντες σε αυτή συμμετέχουν και σε άλλες προτάσεις. Οι προτάσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό, οι οποίες θα υποβληθούν στην ανωτέρω ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

(1) Τίτλος πρότασης (έως 20 λέξεις).

(2) Περιγραφή πρότασης (έως 700 λέξεις), η οποία να περιλαμβάνει:

(α) Σκοπό και χρήση της καινοτόμου ιδέας/προϊόντος (προστιθέμενη αξία, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κλπ).

(β) Βασικά στοιχεία καινοτομίας και σύντομη περιγραφή αγοράς/ ανταγωνισμού.

(γ) Τεχνικά στοιχεία της πρότασης, εφόσον υπάρχουν, και επίπεδο  υλοποίησης αρχικό και τελικό (Technology Readiness Level – TRL Level).

(δ) Οφέλη και σύντομη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση βιωσιμότητας πρότασης.

Η περιγραφή της πρότασης μπορεί να συνοδεύεται από οπτικοακουστικό υλικό (video), διάρκειας όχι μεγαλύτερης των τριών (3) λεπτών.

β. Ο Διοργανωτής θα επιβεβαιώσει την επιτυχή καταχώρηση της πρότασης μέσω αυτοματοποιημένου email, το οποίο θα περιέχει τα στοιχεία καταχώρησης της πρότασης, συμπεριλαμβανομένου και ενός μοναδικού κωδικού περιγραφής/αναφοράς της κατατεθείσας πρότασης. Η πρόταση από τη στιγμή της καταχώρησής της δεν θα είναι προσβάσιμη από τρίτους, ούτε είναι δυνατή η επεξεργασία των στοιχείων της από τον υποψήφιο.

5.2 Ως προθεσμία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 15η Αυγούστου 2021. 

Φάση ΙΙ

5.3 Οι προτάσεις, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια εγκυρότητας, ανάλογα με τη θεματική ενότητα στην οποία θα απευθύνονται, θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν από ανεξάρτητη 8-μελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συγκροτηθεί με μέριμνα του Διοργανωτή και θα απαρτίζεται από: 

α. Έναν (1) ανώτατο Αξκό ως πρόεδρο

β. Τέσσερις (4) ανώτερους Αξκούς ως μέλη

γ. Τρία (3) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των ΑΣΕΙ ως μέλη.

Με βάση τον αριθμό και το ερευνητικό πεδίο των προτάσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να λάβει εισηγήσεις επί των προτάσεων από επιπλέον εμπειρογνώμονες, οι οποίοι μπορεί να είναι:

α. στελέχη του ΥΠΕΘΑ (στρατιωτικό ή/και πολιτικό προσωπικό), 

β. ερευνητικό προσωπικό από την ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας, 

γ. ερευνητικό προσωπικό από ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και 

δ. στελέχη της ΕΑΒΙ, στη βάση των κριτηρίων που περιγράφονται παρακάτω.

5.4 Κάθε αξιολογητής θα βαθμολογεί τις προτάσεις καινοτομίας ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους. Στο τέλος, με ευθύνη του προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι προτάσεις θα κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά.

5.5 Στη φάση ΙΙ, οι Επιτροπές Αξιολόγησης δεν θα γνωρίζουν τα στοιχεία όσων κατέθεσαν τις προτάσεις που θα αξιολογήσουν.

5.6 Οι συνολικά τριάντα (30) καλύτερες προτάσεις, θα προκρίνονται στη φάση III του Διαγωνισμού. Με την ολοκλήρωση της φάσης II, ο Διοργανωτής  έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει τις τριάντα (30) καλύτερες προτάσεις (τίτλος και σύντομη περιγραφή) καθώς και τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων στις προτάσεις αυτές στις επίσημες ιστοσελίδες του ΥΠΕΘΑ και των φορέων του, καθώς και σε δελτία τύπου, έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής.

5.7 Η φάση II εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περί τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες.

Φάση III

5.8 Ανάλογα με την ωριμότητα των τριάντα (30) προκριθεισών από τη φάση II προτάσεων, θα διοργανωθεί μία δράση ποιοτικής ενίσχυσης και επανακαθορισμού των προτάσεων καινοτομίας η οποία ονομάζεται Bootcamp. Κατά τη δράση αυτή, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με εξειδικευμένους μέντορες, όπως π.χ. στελέχη από τα Γενικά Επιτελεία, στελέχη από την ΕΑΒΙ, στελέχη επιχειρήσεων, κτλ, με στόχο να βελτιστοποιήσουν και να κάνουν ελκυστικότερη την πρότασή τους με τη βοήθεια σύγχρονων μεθοδολογιών ανάπτυξης (lean, design thinking, agile, κτλ). Πέραν της βελτίωσης των προτάσεων καινοτομίας, η δράση έχει ως στόχο να φέρει τους συμμετέχοντες σε επαφή με έμπειρα στελέχη της Αμυντικής και όχι μόνο βιομηχανίας, να εξοικειωθούν με νέες συνεργατικές μεθοδολογίες και να κατανοήσουν σύγχρονες μεθοδολογίες ανάπτυξης επιχειρηματικών μοντέλων και προϊόντων, οι οποίες προάγουν την καινοτομία.

5.9 Η παραπάνω δράση θα λάβει χώρα σε δύο (2) Σαββατοκύριακα, ανάλογα με τη δυνατότητα των μεντόρων για την παρουσία τους στη διαδικασία. 

5.10 Οι τριάντα (30) προτάσεις μετά την ολοκλήρωση του Bootcamp, θα επανυποβληθούν από τους υποψηφίους για αξιολόγηση σε μία εκτενέστερη μορφή κειμένου (έως 2.500 λέξεις) συνοδευόμενο από παρουσίαση διάρκειας έως πέντε (5) λεπτών (σε μορφή video ή με αρχείο MS-PowerPoint ή ανάλογου software).

5.11 Η φάση ΙΙΙ εκτιμάται ότι θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες.

Φάση IV

5.12 Η φάση IV του Διαγωνισμού αφορά την τελική αξιολόγηση των τριάντα (30) προτάσεων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τη διαδικασία του Bootcamp, από τις οποίες και θα επιλέγουν οι δέκα (10) επικρατέστερες από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι τελευταίες θα βραβευτούν και θα παρουσιαστούν στο 1ο Συνέδριο Καινοτομίας του ΥΠΕΘΑ που θα ακολουθήσει, παρουσία του κ. ΥΕΘΑ, εκπροσώπων των ΕΔ, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ΕΑΒΙ.   

5.13 Η φάση IV εκτιμάται ότι θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες.

Χρονοδιάγραμμα – Χρονικά Ορόσημα

15 Μαϊ 2021Δημοσίευση ιστοσελίδας
έως 15 Αυγ 2021 Κατάθεση ιδεών –  προτάσεων καινοτομίας
Σεπ 2021Αρχική αξιολόγηση και επιλογή τριάντα (30) προτάσεων που θα συμμετάσχουν στο Bootcamp
Οκτ 2021Διεξαγωγή Defencetech Bootcamp
Νοε 2021Τελική αξιολόγηση ιδεών –  προτάσεων καινοτομίας
Νοε 2021Διεξαγωγή Συνεδρίου Καινοτομίας και Ανακοίνωση Νικητών

*Το παρόν χρονοδιάγραμμα δύναται να μεταβληθεί.

6. Κριτήρια Επιλογής και Αξιολόγηση Προτάσεων

6.1 Κατά τις φάσεις ΙΙ και IV, κάθε πρόταση θα βαθμολογείται έως 100 μονάδες. Οι μονάδες αυτές θα κατανέμονται στα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:

α. Βαθμός καινοτομίας πρότασης (έως 40 μονάδες)

β. Σχέση κόστους – οφέλους (π.χ. εφικτότητα υλοποίησης, ρίσκο ανάπτυξης, κλπ) (έως 20 μονάδες)

γ. Προσδοκώμενα οφέλη από την εφαρμογή της πρότασης στις ΕΔ (έως 20 μονάδες)

δ. Πληρότητα και σαφήνεια πρότασης (έως 20 μονάδες για την αξιολόγηση στη φάση II και έως 10 μονάδες στην αξιολόγηση στη φάση IV)

ε. Ποιότητα παρουσίασης (έως 10 μονάδες στην αξιολόγηση στη φάση IV)

6.2 Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των προτάσεων καινοτόμων ιδεών. Λόγω του μεγάλου πεδίου του διαγωνισμού, τα μέλη της επιτροπής θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εισηγήσεις από έμπειρα στελέχη (μέλη ΔΕΠ από ΑΕΙ και Ερευνητές από τα Ερευνητικά Κέντρα της Χώρας, εμπειρογνώμονες, στελέχη επιχειρήσεων/βιομηχανίας, στελέχη των ΕΔ, κλπ), προκειμένου να υποστηριχθεί η αντικειμενικότερη δυνατή βαθμολόγηση των προτάσεων.

7. Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

7.1 Έκαστος συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν από την εγγραφή στο Διαγωνισμό και υποβολή της πρότασής του.

7.2 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του Διαγωνισμού και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.

7.3 Στο Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει:

α. Κάθε φυσικό πρόσωπο Ελληνικής Υπηκοότητας, άνω των 18 ετών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων, που είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και αποτελεί:

(1) Εν ενεργεία μόνιμο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

(2) Επιστημονικό προσωπικό/φοιτητές των ανωτάτων ακαδημαϊκών(ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ) ιδρυμάτων και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας.

(3) Προσωπικό μικρών, μεσαίων και νεοφυών (start–up) επιχειρήσεων που έχουν έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητα στο χώρο της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

β. Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.

γ. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας με δραστηριότητα στην τεχνολογία και την καινοτομία.  

7.4 Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό ατομικά ή ομαδικά, με μία ή περισσότερες προτάσεις, οι οποίες να εντάσσονται σε μία από τις Θεματικές Ενότητες του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής θα πρέπει να δηλώνεται ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί τον συντονιστή της πρότασης και τον υπεύθυνο επικοινωνίας με το Διοργανωτή. Μετά τη λήξη της διορίας υποβολής των προτάσεων, δεν επιτρέπεται η προσθήκη επιπλέον ατόμων στην πρόταση, ούτε η μετατροπή της συμμετοχής από ατομική σε ομαδική.

7.5 Οι προτάσεις συντάσσονται στα Ελληνικά και υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

7.6 Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεών τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.

7.7 Ο Διοργανωτής δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια παραμονής, κλπ.) για τη διασταύρωση ή ταυτοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει, διατηρεί δε το δικαίωμα απόρριψης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.

7.8 Προτάσεις οι οποίες περιέχουν παράνομο ή ανήθικο περιεχόμενο αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. Αποκλείονται επίσης προτάσεις που δεν σχετίζονται με κάποια από τις θεματικές ενότητες του Διαγωνισμού.

7.9 Στον Διαγωνισμό δε δύνανται να συμμετάσχουν όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων είτε ως μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, είτε ως εισηγητές της Επιτροπής Αξιολόγησης, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς μέχρι 2ου βαθμού αυτών.

7.10 Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, δεν θα επιστρέφεται στους συμμετέχοντες.

7.11 Με την κατάθεση της πρότασής του, κάθε συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι η πρόταση που καταθέτει στο Διαγωνισμό:

α. Υποβάλλεται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού.

β. Έχει παραχθεί από τον ίδιο (ή την ομάδα της οποίας είναι συντονιστής).

γ. Δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, αλλά, ότι είναι δικαιούχος ή/και ότι έχει αποκτήσει νομίμως τα πάσης φύσεως δικαιώματα, όπως ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και όλες τις νόμιμες άδειες που συνδέονται ή χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της.

7.12 Έκαστος συμμετέχων αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση τυχόν προβληθεί κατά του Διοργανωτή από τρίτους και απαλλάσσει το Διοργανωτή, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους του, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, κάθε είδους έξοδα και δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέλθουν από παραβιάσεις των όρων του Διαγωνισμού ή δικαιωμάτων τρίτων, όπως, ενδεικτικά, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

7.13 Έκαστος συμμετέχων φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι του Διοργανωτή και παντός τρίτου για την πρόταση που υποβάλλει και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.

7.14 Ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, να τροποποιήσει τους όρους του Διαγωνισμού ή να αναβάλει τη διαδικασία σε κάθε φάση της ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, προβαίνοντας εκ των υστέρων σε σχετικές ανακοινώσεις στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΘΑ και χωρίς ευθύνη του έναντι των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ή οιουδήποτε τρίτου.

8. Προσωπικά Δεδομένα

8.1 Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής δύναται να συλλέγει, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, όπως στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας τους, τα οποία είναι απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας και μόνο στο βαθμό που οι ίδιοι τα γνωστοποιούν. Ο Διοργανωτής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ν.4624/19 “ΓΚΠΔ – GDPR”) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση του.

8.2 Ο Διοργανωτής δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό και την ενημέρωσή τους για ζητήματα που σχετίζονται με αυτόν, καθώς και για την τυχόν υποβολή προτάσεων συνεργασίας προς αυτούς.

8.3 Σε περίπτωση «ομαδικής συμμετοχής», ο συντονιστής της πρότασης δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη εντολή και εξουσιοδότηση εκάστου εκ των μελών της ομάδας, για να παράσχει στο Διοργανωτή τη ρητή συγκατάθεσή τους αναφορικά με την ως άνω καταχώρηση, επεξεργασία και δημοσίευση των στοιχείων τους για το σκοπό του Διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, την οποία και θα θέσει στη διάθεση του Διοργανωτή οποτεδήποτε του ζητηθεί.

8.4 Ο Διοργανωτής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μετά την ολοκλήρωση αυτού για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

8.5 Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν για την καταχώρηση των προσωπικών τους στοιχείων, της σύνοψης–υλικού προς δημοσίευση, καθώς επίσης και του σύντομου βιογραφικού των προκριθέντων στη Φάση, IV σε σχετικό αρχείο που θα τηρείται με μέριμνα του Διοργανωτή. Επιπρόσθετα, ενημερώθηκαν για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, από το Διοργανωτή ή/και από τρίτα μέρη που συνεργάζονται με αυτόν για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτού, καθώς και τη δημοσιοποίηση αυτών σε περίπτωση που προκριθούν στη Φάση  IV στις επίσημες ιστοσελίδες του ΥΠΕΘΑ και των φορέων του, καθώς και σε δελτία τύπου ή καταχωρήσεις έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής. Επίσης, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συναινούν στη δημοσιοποίηση τυχόν φωτογραφιών τους ή υλικού βιντεοσκόπησης, σε περίπτωση βράβευσής τους ή συμμετοχής τους σε κλήρωση, στις επίσημες ιστοσελίδες του ΥΠΕΘΑ και των φορέων του, σε δελτία τύπου ή καταχωρήσεις έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής, καθώς και σε διαφημιστικές προβολές για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

9. Επίλυση Διαφορών

9.1 Ο Διαγωνισμός και οι όροι του Διαγωνισμού διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται  από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε, προκύπτουσα από τον Διαγωνισμό, διαφορά μεταξύ του Διοργανωτή και των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, αφού προηγουμένως καταβληθεί από τα μέρη προσπάθεια φιλικής επίλυσής της με βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις ισχύουσες πρακτικές.